Gedragscode ‘WSV De Paddestoel’

Gedragscode voor alle vrijwilligers Wijk- en Speeltuinvereniging ‘De Paddestoel’; hier na te noemen: de vereniging

Definities:
Waar in dit stuk gesproken wordt van vrijwilligers wordt bedoeld iedereen die voor dan wel namens de vereniging activiteiten onderneemt. Dat kan zijn een vrijwilliger of een stagiaire. Een deelnemer is een jongere of oudere die deelneemt aan een van de activiteiten die de vereniging organiseert.

De vereniging vindt de veiligheid van deelnemers aan onze activiteiten van het grootste belang. Het doel van deze gedragscode is om duidelijkheid te creëren over wat wel en wat niet acceptabel is in het gedrag van onze vrijwilligers en het belang te benadrukken van het niet overschrijden van deze grenzen. De gedragscode beoogt duidelijkheid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag te geven aan iedereen die binnen en namens de vereniging activiteiten onderneemt.

1. Omschrijving seksueel en/of fysiek grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaat de vereniging elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-deelnemer, leidinggevende-vrijwilliger) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Zoals uit de beschrijving duidelijk wordt betreft het hier niet alleen minderjarigen. Het gaat in deze definitie over minderjarigen en meerderjarigen waarbij een ongelijke machtsverhouding is.

Onder fysiek geweld verstaat de vereniging:

Elke vorm van fysieke aanraking met een gewelddadig karakter, zoals slaan, trekken aan een persoon, schoppen, etc.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door de leidinggevende en in voorkomende gevallen door het bestuur, waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers-)werk bij de vereniging
Seksueel en of fysiek grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

2. De gedragsregels voor vrijwilligers:

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn of haar waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele toenadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  4. De vrijwilliger raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van psychisch dan wel fysiek geweld.
  6. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de leidinggevende.
  7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de leidinggevende.

In gevallen waarin de betrokkene zich niet comfortabel voelt bij het melden van een incident bij de leidinggevende kan de betrokkene zich direct richten tot het bestuur.